HOV van de (bus)baan ?

HOV

Met een brief van de Gedeputeerde Staten aan de gemeente Huizen leek het erop dat de GS de gemeente tegemoet kwam door af te zien van de vrije busbaan door Huizen. Ook het plan van de doorsteek bij de Regentesse zou hiermee van tafel zijn. Maar ondertussen trekt de provincie de regie voor de toekomst naar zich toe. Hierdoor zou de provincie de komende jaren zelfstandig aanpassingen in onze gemeente kunnen uitvoeren. En dat was niet de afspraak !!! Kijk hier verder voor het standpunt van onze gemeente.

Onverwachte wending in voortgang HOV (22 maart 2017)
Afgelopen vrijdag 17 maart 2017 was er een stuurgroepvergadering HOV. Na afloop van dit overleg heeft de provincie een brief van GS over ‘Besluitvorming HOV Huizen’ ter kennis gebracht aan alle leden van de stuurgroep. De gemeente Huizen was vooraf niet op de hoogte van (de inhoud van) deze brief. Over diezelfde brief heeft GS op dinsdag 21 maart een besluit genomen. Dit betekent dat GS de inhoud van deze brief heeft vastgesteld.

Andere inhoud
De gemeente Huizen is zeer teleurgesteld over de inhoud van deze brief. De door GS vastgestelde brief heeft namelijk een andere inhoud dan een eerder tekstvoorstel dat de provincie afgelopen februari voorlegde aan de gemeente Huizen. Sterker nog, met het tekstvoorstel uit februari kon het college van Huizen instemmen. Wethouder Pas heeft de provincie toen namens het college laten weten dat ‘er wat Huizen betreft een deal was’. Ook de gedeputeerde kon instemmen met de inhoud, zo bleek. De inhoud van die brief richtte zich op ‘de meerijdvariant via de Meent, geen doorsteek bij de Regentesse maar een extra strook voor linksaf bij de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg’. In het tekstvoorstel stond ook opgenomen dat er gezamenlijk zou worden gekeken naar optimalisatie van de situatie om te komen tot duurzaam HOV.

De Huizer regie is verdwenen
De conceptbrief uit februari had dezelfde strekking als de brief van 17 maart, maar met één essentieel verschil. De inhoud van de februari-brief ging namelijk uit van regie bij de gemeente Huizen als het gaat om het aanpassen van Huizer grondgebied om duurzaam HOV mogelijk te maken. De brief waarover GS nu een besluit heeft genomen heeft een andere strekking. Daarin zegt de provincie namelijk: ‘De door u uitgewerkte maatregelen worden voor realisatie voorgelegd aan de provincie. Indien de gevonden oplossing het gewenste effect heeft, zal de provincie meewerken aan het gezamenlijk voorbereiden, realiseren en financieren van deze maatregelen. Indien u niet of niet tijdig een geschikte oplossing vindt voor het oplossen van het knelpunt en daarmee uw verplichting niet lijkt te kunnen invullen, dan zult u ons daarvan op de hoogte stellen en medewerking verlenen aan maatregelen die de provincie noodzakelijk acht om de HOV-verbinding in stand te kunnen houden.’

Teleurstelling
Deze paragraaf – die niet in de februari-brief stond – komt erop neer dat de provincie een vrijbrief krijgt om op Huizer grondgebied alle, volgens de provincie noodzakelijke maatregelen te treffen, als Huizen hierin onvoldoende slaagt naar het oordeel van de provincie. Daardoor kan de provincie dan alsnog bepalen dat er delen van de vrije busbaan en de vrije busdoorsteek bij de Regentesse moeten worden aangelegd. Voor Huizen is dat onacceptabel. Huizen is dan ook zeer teleurgesteld over deze onverwachte nieuwe wending. Dit temeer omdat alles in februari erop leek dat de provincie en Huizen elkaar uiteindelijk gevonden hadden. Wethouder Pas: “Feitelijk moeten wij nu constateren dat we weer terug zijn bij de situatie zoals die er lag voor het bestuurlijk overleg van 10 februari 2017. Er is voor het college van burgemeester en wethouders geen enkele aanleiding om terug te komen op de eerder ingenomen Huizer standpunten. Dit temeer omdat wij van oordeel zijn dat de provincie onzorgvuldig heeft gehandeld in vervolg op het bestuurlijk overleg van afgelopen 10 februari.”

Wat gebeurde er sinds februari?
Op het verzoek van de gemeente Huizen was er op 10 februari jl. een bestuurlijk overleg tussen de Provincie Noord-Holland en de gemeente Huizen. Dit overleg leidde tot de afspraak dat de provincie een tekstvoorstel zou voorleggen aan het Huizer college. Dat is in februari gebeurd. Dit tekstvoorstel had de instemming van het Huizer college. In de daaropvolgende weken werd het stil. Uit navraag bleek dat de provincie intern juridisch advies inwon over de inhoud van de brief. Na doorvragen bleek dat de aan Huizen voorgelegde brief inmiddels was aangepast. Huizen heeft aangegeven dit merkwaardig te vinden, gezien de gemaakte afspraken tijdens het bestuurlijk overleg van 10 februari 2017. Huizen heeft aangegeven graag over het aangepaste concept van de brief te willen beschikken, om dat te kunnen beoordelen. Ondanks een herhaald verzoek is het aangepaste concept niet voorgelegd aan ons. Pas na de stuurgroepvergadering van 17 maart 2017 hebben we kennis kunnen nemen van de bedoelde brief. – Gemeente Huizen –

Brief Gedeputeerde Staten aan Gemeente Huizen

 

Blijf op Huizer hoogte

OpHuizerhoogte is het leukste fotoblog over Huizen. Hier zie je iedere dag de nieuwste foto’s en lees je de laatste nieuwtjes uit het dorp. Wij brengen Huizen van A tot Z in beeld. Wil je ook op Huizer hoogte blijven ? Volg ons dan op onze Facebookpagina en kijk met ons mee.

 

Voor Jou Uitgezocht

Geen reacties

Laat een reactie achter