contact

Wil je ons een bericht sturen ? ons emailadres is:
ophuizerhoogte@gmail.com

Onze Fotostudio is gevestigd aan de Kabelweg 1, 1271 AN HUIZEN

Heb je een leuke tip voor de fotografen van OpHuizerhoogte ? Dan horen we dat graag. Zonder de “voelsprietjes” uit de buurt kunnen we tenslotte nooit zoveel onder de aandacht brengen.

 

Privacyverklaring.

OpHuizerhoogte handelt onder de naam van Inge Jansen Fotografie.

 

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Inge Jansen Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Inge Jansen Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Inge Jansen Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

Inge Jansen Fotografie
Kabelweg 1 te Huizen
www.inge-jansen.nl

ingejansenfotografie@gmail.com

Persoonsgegevens die worden verwerkt door Inge Jansen Fotografie:

Algemene persoonsgegevens:

☐ achternaam
☐ voornamen
☐ Adres en Woonplaats
☐ telefoonnummer
☐ e-mailadres
☐ bankrekeningnummer
☐ klantnummer/lidmaatschapsnummer
☐ factuurnummer

Verwerkingsgrond

Inge Jansen Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
  2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Inge Jansen Fotografie met betrokkene heeft
  3. Inge Jansen Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
  4. een gerechtvaardigd belang van Inge Jansen Fotografie, waaronder medewordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Inge Jansen Fotografie aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

☐ uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
☐ facturatie
☐ afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
☐ informatie over wijzigen producten en diensten

☐ marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
☐ telefonisch contact, e-mailcontact
☐ uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Inge Jansen Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inge Jansen Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Inge Jansen Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Inge Jansen Fotografie of door middel van telefoon of e-mail. Inge Jansen Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Inge Jansen Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Inge Jansen Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

Inge Jansen Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Inge Jansen Fotografie. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal [naam] onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Inge Jansen Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Inge Jansen Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Inge Jansen Fotografie via ingejansenfotografie@gmail.com.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van [naam] schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.